Mattijs van Bergen

creative luxury for headstrong women


Terms & Conditions


Algemene Verkoopvoorwaarden Mattijs van Bergen / Toile BV

 

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomst van Mattijs van Bergen/Toile BV (hierna: Toile BV) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Toile BV zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Toile BV zijn vrijblijvend en Toile BV behoudt zicht uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Toile BV, Toile BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Toile BV dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 de vermelde prijzen voor de aangebonden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Voor transport inclusief verzekering binnen Nederland brengen wij 3,95 in rekening bij bestellingen van minder dan € 75. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling.

3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan geschieden door middel van iDeal of overschrijving.

 

Artikel 4. Levering

4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Voor andere landen dan Nederland zal Toile BV met de klant overeenstemmen welke vervoerder gebruikt zal worden. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijg je hiervan via e-mail bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Bij in ontvangstneming teken je voor ontvangst van het pakket.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het artikel moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

 Artikel 5. Reclame en retourzending

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect artikel te leveren. Mocht je bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je het binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van je bestelling retour melden op onze website. Aan ontvangst is gelijk gesteld de tweede aanbiedingspoging door PostNL. Indien binnen deze termijn door Toile BV geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Toile BV geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestellen, zonder bijkomende kosten annuleren Het reeds betaalde bedrag van binnen 5 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks). Deze garantie vervalt wanneer a. het artikel gedragen en/of gewassen is, b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, c. de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

5.3 Indien je een artikel om elke reden dan niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Toile BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het artikel onbeschadigd is, het artikel niet gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle labels. De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening. Je kunt onderstaand herroepingsformulier digitaal naar ons sturen, hier na heb je nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Een kopie van het formulier en je aankoopfactuur verzoeken wij je mee te sturen met het artikel wat je retourneert. De verantwoordelijkheid om het product in goede staat bij ons retour te krijgen ligt bij jou als koper.

Toile BV zal binnen 5 werkdagen nadat een artikel in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag terugstorten Dat gebeurt op de wijze waarop oorspronkelijk is betaald. De betaalde bijdrage in verzendkosten op bestellingen onder de € 75 wordt niet teruggestort.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Toile BV en het personeel en de artikelen van Toile BV voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Toile BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Toile BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voorvloeiend uit het gebruik van de artikelen van Toile BV.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Toile BV jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de kopen uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Toile BV verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan verminkingen vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Toile BV, dan wel tussen Toile BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Toile BV, is Toile BV niet aansprakelijk tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Toile BV.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Toile BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijke mee te delen en zulks zonder dat Toile BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Toile BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 Artikel 8. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan Toile BV bij bestelling opgave doet van een adres, is Toile BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzend, tenzij je aan Toile BV schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Toile BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dan Toile BV deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Toile BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Toile BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Toile BV is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11.

Deze Algemene Voorwaarden van Toile BV zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amsterdam, onder KvK-nummer 61.26.2900.

 

Amsterdam, september 2016

Toile BV